Skip to main content

Stiftelsen HELT MED

Stiftelsen HELT MED bidrar til mangfold og inkludering ved at det opprettes arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser og lærevansker. Videre bidrar HELT MED til at målgruppen blir rekruttert inn i disse jobbene og får tilstrekkelig oppfølging og opplæring, slik at arbeidsforholdene blir mest mulig vellykkede.

Vår visjon er at personer med utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser og lærevansker skal:

  • få samme muligheter som andre til å velge blant jobber de er interesserte i
  • oppleve at de gjennom deltakelse i arbeidslivet er inkludert og deltakende i samfunnet, på lik linje med andre
  • oppleve at de er til nytte for andre

HELT MED-modellen

HELT MED-modellen bygger på at vi inngår avtaler med både kjeder, kommuner og større og mindre bedrifter om å etablere tilrettelagte arbeidsplasser for målgruppen. Vi lyser ut stillingene, og jobber for å nå frem til og motivere personer i målgruppen som kan være aktuelle arbeidstakere. Vi gjennomfører intervjuer med alle som søker på jobben, foretar referansesjekk og det som ellers hører til i en god rekrutteringsprosess. Den/de som er aktuell for stillingen starter med en fire ukers betalt arbeidspraksis, og vi sørger for oppfølging av arbeidstaker og arbeidsgiver under hele rekrutteringsprosessen og videre i arbeidsforholdet.

Fast ansettelse

Etter fire ukers arbeidspraksis tilbys ca. 80 % av arbeidstakerne fast jobb. Arbeidstakerne beholder sin uføretrygd, og mottar i tillegg lønn tilsvarende minimum 20 % av sammenlignbar tariff. Det innebærer ca 35 kroner timen eller høyere. Bortsett fra spesielle lønnsbetingelser er arbeidskontraktene lik det alle de andre arbeidstakerne har, og man har samme plikter og rettigheter. HELT MED sikrer ekstern oppfølging gjennom hele yrkeslivet.

Det unike med HELT MED

Vi er landsdekkende:

HELT MED er landsdekkende. Vi er til stede i ca 50 kommuner, fra sør til nord, i både større og mindre byer. At vi er landsdekkende gjør at vi kan inngå sentrale avtaler med større kjeder og bedrifter både på nasjonalt- og regionsnivå, i tillegg til å inngå avtaler med mindre aktører i enkeltkommuner. Dette gir flere og mer varierte arbeidsmuligheter, og vi sikrer likt innhold og samme høye kvalitet i hele landet.

Oppfølgingen er varig:

Alle som får jobb gjennom HELT MED får varig oppfølging av en jobbspesialist. Jobbspesialisten sikrer også varig oppfølging av alle arbeidsgivere som har ansatt en eller flere arbeidstakere gjennom ordningen. Oppfølgingstjenestene leveres av HELT MED. HELT MED teamet består av 14 psykologer, vernepleiere, pedagoger, sosionomer og andre fagpersoner, som i tillegg samarbeider med kompetente jobbspesialister hos våre samarbeidspartnere i vekstbedrifter og arbeids- og inkluderingsbedrifter. I Molde, Hustadvika, Aukra, Rauma, Vestnes og Ålesund er det NAV som selv står for oppfølgingen, i nært samarbeid med HELT MEDs egne fagpersoner.

Les mer om våre samarbeidspartnere her.

Kompetanseprogram for arbeidstakere:

De som får jobb gjennom HELT MED-ordningen gjennomfører et kompetanseprogram hvor man får økt kompetanse om arbeidslivets spilleregler, plikter, muligheter og egne rettigheter. Det er HELT MED som arrangerer dette kompetanseprogrammet.

Sosiale samlinger:

HELT MED arrangerer sosiale samlinger for de som har fått jobb gjennom ordningen. På de sosiale samlingene kan også andre i målgruppen som er i prosess med å få seg jobb delta ved invitasjon. På samlingene finner man på mye forskjellig – alt fra turer i skogen og grilling, til spillkvelder og juleverksted. De sosiale samlingene planlegges og gjennomføres av frivillige. Dersom du ønsker å bli frivillig i HELT MED kan du lese mer her.

Trygghetsnummer:

HELT MED har opprettet et eget trygghetsnummer, som arbeidstakere, arbeidsgivere og jobbspesialister kan ringe dersom man har mistanke om bl.a. seksuell, økonomisk eller annen utnytting. Adekvate tiltak vil da umiddelbart bli iverksatt.

Anerkjennelser

  • Sosiologforeningens praksispris (2019)
  • Helseprisen fra Stiftelsen DAM (2020)
  • Solidaritetsprisen fra fagorganisasjonen Parat (2023)
  • Ferd-prisen Årets sosiale entreprenør (2023)
  • Jonas-prisen, Universitetet i Oslo (2023)
  • OXLO-prisen, Oslo kommune (2023)

Forskning

Flere forskningsmiljø har forsket på HELT MED, og peker på modellen som svært vellykket. Resultatene fra ett av forskningsprosjektene er samlet i denne boken, hvor HELT MED er nevnt 103 ganger:

  • Hege Gjertsen, Line Melbøe og Hans A. Hauge (red). Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming (2021). Universitetsforlaget.

Våren 2024 kommer det ut enda en bok på Universitetsforlaget, hvor forskning om HELT MED UngJobb er en del av prosjektet.