Skip to main content

Veivalg – et informasjons- og karrieresenter i Vestland fylke

Stiftelsen HELT MED har skaffet jobb til over 270 personer med utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser og/eller lærevansker. Gjennom vårt arbeid med jobbskaping, rekruttering og samtaler med personer i målgruppen dukker det stadig opp utfordringer den enkelte møter i sin hverdag.

 • Faller mellom alle stoler når det gjelder arbeid
 • Manglende valgmuligheter og tilbud
 • Lite eller ingen kunnskap om de tilbud og muligheter som finnes
 • Lite individuelt tilpasset tilbud
 • Lite eller ingen informasjon
 • Manglende koordinering mellom tjenester og forvaltningsnivå
 • Ingen strategi for «sømløse» tjenester
 • Begrenset eller manglende dynamikk mellom de ulike tjenestetilbudene


Vi setter nå i gang med et prosjekt i Vestland fylke som vi har kalt Veivalg. Her vil vi rette fokus mot aktuelle utfordringer som den enkelte i målgruppen møter. Det er Stiftelsen HELT MED som har initiert prosjektet, men Veivalg vil driftes som en selvstendig enhet.

Det arbeidet vi skal gjøre i Veivalg er helt klart et offentlig ansvar, og et ansvar som bør være delt mellom kommunene, NAV og fylket. Veivalg har som intensjon å forplikte disse aktørene for å sikre permanent drift etter prosjektperiodens utløp.

Sparebanken vest 2 gigapixel lines scale 4 00x SharpenAI Focus

Veivalg vil ha sin base og kontoradresse i Bergen, Strandgaten 1, men skal ha hele Vestland fylke som nedslagsfelt.

Prosjektet varer fra 2023-2025 og Sparebanken Vest, Stiftelsen Agenda Vestlandet, har gitt prosjektmidler til hele prosjektperioden.

veivalg 2 1

Veivalg skal:

 • Bidra til god, relevant og oppdatert informasjon om de tilbudene og mulighetene som finnes i kommunen for personer i målgruppen innenfor områdene arbeid, utdanning, rettigheter, aktivitet og fritid
 • Etablere en nettside med informasjon fra alle kommunene i Vestland fylke
 • Være tilgjengelig for alle som ønsker informasjon
 • Tilby samtaler og kartlegging der personer i målgruppen vil få samme mulighet til å sette egne karrieremål, og bli bedre kjent med egne ressurser, potensiale, talent og evner
 • Arrangere årlig jobbmesse i Vestland fylke
 • Bidra til å sikre gode prosesser og overganger på tvers av tjenestetilbudene (“sømløse” overganger)
 • Bidra til endring og fleksibilitet i tjenestene og gi nye muligheter for den enkelte
 • Bidra til økt kompetansen og bevissthet rundt målgruppen
 • Fremme inkludering og bidra til holdningsendringer i samfunnet
 • Skape bedre forståelse og aksept for mangfold

Veivalg logo med orange undertekst

Noe av det første Veivalg gjorde var å sende ut en spørreundersøkelse til alle 43 kommuner i Vestland fylke, samt tilsvarende spørreundersøkelse til NFU fylkeslaget og alle lokallagene i NFU Vestland (Norsk forbund for utviklingshemmede). Vi har mottatt svar fra 75% av kommunene og 70% fra NFU. Vi holder nå på å bearbeide resultatene og vil etter hvert gjøre de tilgjengelig. Det er en spennende observasjon der vi kan se en betydelige forskjell i svarene fra kommunene og NFU.