Skip to main content

– HELT MED må få stor rolle i pilot for ny NAV-ordning

Arbeids- og inkluderingsdepartementet jobber med å utvikle en ny NAV-ordning for varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet, med forsterket oppfølging. I 2024 skal det settes i gang en pilot i noen fylker, og departementet har valgt å definere rammene for dette i egen forskrift. Dermed har de sendt forslag til forskrift på høring. Ved høringsfristens utløp har det kommet inn 27  høringssvar. 

HELT MED

HELT MED har jobbet målrettet i seks år med å utvikle en modell som bidrar til at personer med utviklingshemming, autisme og lærevansker kan bli ressurspersoner i ordinært arbeidsliv. I år har 100 personer fått fast jobb gjennom denne ordningen.  95 % av dem har utviklingshemming. HELT MED er bygget opp gjennom statlig finansiering, og vi mener det vil være meningsløst og sløsing av ressurser om ikke HELT MED også får en betydelig rolle i piloten. Det standpunktet får overveldende støtte fra høringsinstansene.

Her er noen av vurderingene fra aktørene som har levert høringssvar.

 

«NAKU vil anbefale en presisering av Stiftelsen HELT MED som sentral og landsdekkende aktør i piloten»

NAKU – Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NTNU)

«I utgangspunktet stiller vi oss spørrende til hvorfor det prioriteres å bruke tid og ressurser på et nytt pilotprosjekt, når det allerede finnes gode og velfungerende ordninger som burde videreutvikles, som feks HELT MED.»

Autismeforeningen

«NFU mener modellen "HELT MED" har utviklet og bygget opp egner seg godt for å få personer med utviklingshemming ut i ordinært arbeid. Det er naturlig å trekke inn deres erfaringer med modellen inn i denne piloten, slik det også bes om i Stortingets anmodningsvedtak.»

NFU – Norsk forbund for utviklingshemmede

«Det er viktig at Stiftelsen HELT MED får en stor rolle i piloten. De må gis muligheter til å levere gode tjenester for arbeidsinkludering i hele landet.»

Downs syndrom Norge

«Stiftelsen Helt Med, som det vises til i stortingets anmodningsvedtak, har siden 2017 arbeidet etter prinsippet om nettopp varig oppfølging av arbeidstakerne de følger opp. FO mener derfor Helt Med bør innlemmes i pilotprosjektet. Erfaringene de har høstet blir viktige i utforming av en ordning med permanent oppfølging for personer som jobber i VTA/VTA-O.»

Fellesorganisasjonen (FO)

«Stiftelsen SOR forutsetter at Stiftelsen HELT MED og det utviklingsarbeidet de har gjort de siste årene får en sentral plass i pilotprosjektet»

Stiftelsen SOR

«Den midlertidige forskriften bør åpne opp for at den nasjonale aktøren Helt Med kan delta i pilotprosjektet. Videre, ut fra deres oppsiktsvekkende resultater siden 2017, bør de også inviteres til å ta en formell mentorrolle overfor de tradisjonelle tiltaksarrangørene som skal delta i pilotprosjektet.»

Høgskolen på Vestlandet

«HELT MED har over flere år vist at de lykkes med å både etablere og fastholde
arbeidsforhold i ordinært arbeidsliv for personer med utviklingshemming […] For å sikre at personer med utviklingshemming prioriteres i pilotprosjektet foreslår vi at HELT MED også inkluderes som alternativ oppfølger i tillegg til NAV og arbeidsinkluderingsbedriftene.»

UiT Norges arktiske universitet

«Lederne mener Arbeids- og inkluderingsdepartementet eksplisitt bør rydde plass til HELT MED og forhåndsgodkjente tiltaksarrangører i sitt forslag, og samtidig utelukke oppfølgning i regi av NAV.»

Lederne


«LUPE mener at det er avgjørende at organisasjoner med erfaring fra denne typen arbeidsinkludering med bred støtte i fagmiljøene, som HELT MED, blir en del av piloten.»

Lupe

« I Norge har Stiftelsen HeltMed oppnådd meget gode resultater på nettopp dette området med individualisert og tidsubegrenset oppfølging, og de har oppnådd suksess med å få flere hundrede arbeidstakere med utviklingshemming ut i fast jobb. Det vil derfor være merkelig dersom pilotprosjektet ikke bygger videre på denne kunnskapen som HeltMed har tilegnet seg. Det anbefales derfor at det samarbeides tett med HeltMed i pilotprosjektet»

Veerle Garrels, Professor i spesialpedagogikk, OsloMet

Akademikerne i NAV peker kun på NAV som leverandør av VTA-O, men det vil i tilfelle være i strid med stortingsvedtaket som ligger til grunn for å utvikle ny VTA-O ordning. I mange av de andre høringssvarene er man tydelig på at NAV ikke bør ha oppfølgingsansvar i ny VTA-O ordning med forsterket oppfølging. HELT MED har ikke noe prinsipielt mot at også NAV kan ha slik oppfølging. Det som teller for oss, er at alt som gjøres rundt jobbskaping er solid og gir resultater, og at oppfølgingen av arbeidstaker og arbeidsgiver er av høy kvalitet og har tilstrekkelig godt omfang. Erfaringsmessig vil vi likefult si at HELT MED og arbeidsinkluderingsbedrifter generelt har spesielt gode forutsetninger for å lykkes med denne målgruppen. 

down2 gigapixel hq scale 2 00x

 
Nei til anbud

Ingen av høringssvarene gir støtte til ideen om at tjenesten bør anbudsutettes. Tvert imot er motstanden massiv. Vi trekker frem noen av de mange tydelige uttalelsene rundt dette:


«Aktørene må ikke bli tvunget til å konkurrere på pris. Det vil ramme personer med Down syndrom, som vil bli skjøvet ut til fordel for personer som trenger mindre oppfølging.»

Downs syndrom Norge

 

«Dette er ikke et område som er tjent med anbudsutsettelse, da kontinuitet er helt angjeldende for tjenestemottakere med behov for struktur og forutsigbarhet.»

LUPE - Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende

«Piloten må bygges på kvalitet og sikres at ordningen ikke blir anbudsutsatt der pris blir avgjørende. Våre medlemmer er avhengig av forutsigbarhet, og er sårbare for overganger og forandringer som en anbudsrunde vil medføre. Det vil også være en risiko for at våre medlemmer blir forbigått til fordel for personer som trenger mindre oppfølging.»

Autismeforeningen i Norge

 «Stiftelsen SOR vil sterkt advare mot kortvarige avtaler og at oppfølging settes ut på anbud. Stabilitet i oppfølgingen er for mange helt avgjørende og ordningen må legge til rette for slik stabilitet og minst mulig usikkerhet knyttet til denne oppfølgingen.»

Stiftelsen SOR - Samordningsrådet for mennesker med utviklingshemming

 

«Anbud er lite egnet når det gjelder å utvikle tjenester for personer med individuelle behov. Jo mer arbeidssøkerne sliter og har slitt utenfor arbeidslivet, også på grunn av sykdom og manglende arbeidserfaring, mer kreves det av individtilpasning. De arbeidssøkerne det her gjelder trenger tidsubegrenset oppfølging. De står langt fra ordinært arbeidsliv og må skjermes fra tidsbegrensningen i oppfølgningen som anbud representerer.»

NHO Arbeid og inkludering

Vi mener det er svært viktig at tiltaket i pilotprosjektet ikke settes ut på anbud

UiT Norges aarktiske universitet

 

Flere peker også på at man etter EØS regelverk ikke trenger å velge å anbudsutsette et slikt tiltak. Det er et politisk valg om man skal gjøre dette eller ikke. Når massive tilbakemeldinger fra brukerorganisasjoner, fagforeninger og bransjeorganisasjoner fraråder anbud på det sterkeste, burde valget være enkelt.

«Ifølge ESA utgjør VTA en ikke-økonomisk sosial tjeneste av allmenn interesse, som faller utenfor anskaffelsesregelverket. ESA konkluderer så sent som i 2017 med at støtte til VTA ikke utgjør statsstøtte, verken i skjermede eller ikke-skjermede virksomheter. Man kan derfor ikke begrunne forslag om anbud i dette tiltaket med henvisning til EØS-regelverket. Spørsmål om anbud i dette tiltaket er derfor ikke et juridisk spørsmål, men et politisk spørsmål.»

NHO Arbeid og inkludering

Les om forskriftsforslaget og alle høringssvarene her