Skip to main content

Kom raskt i gang

Ønsker din kommune å etablere nye arbeidsplasser gjennom HELT MED-ordningen for personer med utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser og lærevansker? Vi er klar når dere er klar. 

Mangel på VTA-plasser

I kommunene er det stor mangel på de statlige tiltaksplassene VTA-S; varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet. Dette er ordningen der staten dekker deler av kostnadene, og kommunen bidrar med en egenandel på minimum 25 % av det statlige beløpet. Når det en sjelden gang iblant kommer nye plasser til kommunen, møtes dette gjerne med velbegrunnet jubel. For disse plassene trengs sårt for å dekke opp innbyggernes behov.

Ubegrenset med HELT MED-plasser

Når kommunene inngår avtaler med oss om HELT MED-arbeidsplasser, som har omtrent samme egenandel som i VTA-S ordningen, er det ikke noe øvre tak på hvor mange arbeidsplasser vi kan inngå avtale om.

Her er det enda en god grunn til å juble!

eXpress

Avtalene vi tegner med kommunene for å få på plass ansettelser gjennom HELT MED-ordningen heter HELT MED eXpress.

Når kommunen tegner en avtale med oss om HELT MED eXpress, kan vi i løpet få uker sette i gang prosessen med å gjøre avtaler med arbeidsgivere og sette i gang med rekrutteringsprosessene.

Supplement

HELT MED vil passe for alle kommuner som har innbyggere i målgruppen, men det vil ikke passe for alle personer med utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser og lærevansker. Noen trenger i stedet tilbud på dagsenter, arbeidssenter og varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet. For andre treffer HELT MED perfekt, ut fra deres drømmer, mål, ressurser og arbeidsgivernes behov for arbeidskraft.

Vi erfarer at mange som får jobb gjennom HELT MED kommer fra dagsenter, arbeidssenter og varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet. Det fører til at det frigjøres plasser for dem som trenger disse tilbudene enda mere.

CRPD virkemiddel

HELT MED er et godt virkemiddel for å innfri FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Blant annet disse temaene om arbeid:


Artikkel 8, punkt 2a iii: «fremme anerkjennelsen av de ferdigheter, kunnskaper og evner som mennesker med nedsatt funksjonsevne har, og av hva de kan bidra med på arbeidsplassen og i arbeidsmarkedet»

Artikkel 27, punkt 1a: «fremme mulighetene for sysselsetting og karriereutvikling for mennesker med nedsatt funksjonsevne i arbeidsmarkedet, så vel som hjelp til å finne, skaffe seg, holde på og komme tilbake til et arbeid»,

 

Økonomisk lønnsomhet

HELT MED er inspirert av KLAP i Danmark. I juni 2023 kom forskningrapporten «Langsigtede effekter og økonomisk konsekvenser ved KLAPjob», utarbeidet av Social- og boligstyrelsen (tilsvarende helsedirektoratet i Norge). Det ble konkludert med at hver arbeidsplass medførte lønnsomhet for kommunen, knyttet til reduksjon i andre tjenester.

Beregninger OsloMet gjorde for Likestillings- og mangoldsutvalget i forbindelse med NOU-utredningen «På høy tid» (2023) viser at den samfunnsøkonomiske gevinsten hvis man øker antall arbeidstakere med funksjonsnedsettelser med 15 %, vil være 28 milliarder kroner over en 10-års periode.

Et viktig bærekraftig element i modellen, er at det også skal være lønnsomt for den enkelte arbeidsgiver. Og det er det. Det demonstreres tydelig gjennom at mange arbeidsgivere ønsker å ansette gjennom denne ordningen. For tiden er det særlig stor vekst i antall sykehjem som velger å ansette personer gjennom HELT MED, men det er viktig i vår modell å tilby et bredt utvalg med jobber og muligheter.

 

En solid og rimelig mulighet

  1. Innledningsvis koster det din kommune omtrent akkurat det samme i egenandel som det kommunen allerede har i egenandel for hver VTA-S plass (varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet). Vi vil fortløpende jobbe for å få hvert enkelt arbeidsforhold konvertert inn i NAVs nye VTA-O ordning, som i beste fall trer i kraft i 2025. For dere vil det innebære at dere, arbeidstaker og arbeidsgiver fortsetter å få samme oppfølging og andre tjenester fra HELT MED som før, men uten noen kostnader.

  2. HELT MED er ansvarlig for både jobbskaping og rekruttering, men dette vil selvfølgelig fungere aller best om vi legger planer sammen om hvordan vi skal gå frem.

  3. Det vanligste er at stillingene lyses ut. Vi presiserer da at stillingene er forbeholdt personer som bor i deres kommune.

  4. Etter 2. gangs intervju tilbys 4 ukers praksisperiode. Jobbspesialist fra HELT MED følger da opp ca to ganger pr uke. HELT MED betaler lønn til arbeidstaker i denne perioden. Dersom både arbeidstaker og arbeidstaker ønsker å gå videre (det skjer i ca 80 % av tilfellene) får arbeidstaker fast jobb med ordinær kontrakt fra arbeidsgiver. Eneste forskjell fra andres kontrakter er at det er spesifisert en lavere lønn. Minimumslønn i denne ordningen er 20 % av sammenlignbar tariff. Det vil typisk innebære ca kr 36 pr time. De beholder sin uføretrygd, så lønnen blir et supplement. 
  1. Gjennom denne måten å jobbe på finner vi først arbeidsgiverne og deres behov, deretter leter vi etter aktuelle arbeidstakere. Vi kan også jobbe motsatt vei, hvor dere presenterer aktuelle arbeidstakere, og vi prøver å finne riktig arbeidsgiver. Eller vi kan gjøre begge deler.

  2. Dersom et arbeidsforhold etter hvert skulle utvikle seg slik at det mest hensiktsmessige vil være at arbeidsforholdet opphører, mobiliserer HELT MED for å bidra til at arbeidsforhold avsluttes på best mulig måte.

  3. HELT MED gir oppfølging til arbeidsgiver og arbeidstaker gjennom hele den tiden arbeidsforholdet varer. Oppfølgingen er tettest og hyppigst i oppstarten, og trappes deretter ned til i ca en gang i måneden, men hyppigere når det oppstår situasjoner som gir grunn til å trappe opp oppfølgingen.

  4. Oppfølging er en bærebjelke i HELT MED-modellen, men modellen inneholder også en rekke andre viktige elementer. Eksempelvis arrangerer vi sosiale nettverkssamlinger for de som har fått jobb gjennom HELT MED.

  5. Om dere velger å gå videre med dette, kan vi for eksempel starte med 1, 2 eller 3 HELT MED-eXpress avtaler, slik at dere får erfaringer med samarbeidet og gevinster før vi går videre. Eller dere kan fra starten av beslutte et høyt og ambisiøst tall. Vi har ingen begrensninger på hvor mange slike avtaler vi kan gjøre med kommunen deres.

Ta kontakt med daglig leder Jarle Eknes på epost Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller tlf 98 88 90 00.

Vi sender dere deretter utfyllende informasjon om hva dette innebærer av muligheter for fruktbart samarbeid, og stiller opp i de møtene dere inviterer oss inn i.