Målsetting for prosjektet

Det er viktig å understreke at dette er et utredningsprosjekt. Vi ønsker å utvikle en modell, og det er intensjonen at denne skal forankres og iverksettes etter denne prosjektperiodens utløp.

To glade jenter ved Jæren Folkehøgskole (Foto: Mikkel Eknes)Overordnete mål

Målet er at en gjennom god tilrettelegging skal tilby arbeid som: 

 • gir den enkelte en meningsfull tilværelse
 • bidrar til oppgaveløsning i bedrifter, også oppgaver som ellers ikke ville blitt utført
 • gir samfunnsøkonomiske gevinster
 • mobiliserer samfunnsengasjementet i det norske næringslivet

Delmål

 • Prosjektet skal rette fokus på (skape oppmerksomhet omkring) hvilken ubrukt arbeidskraftressurs mennesker med utviklingshemming faktisk utgjør
 • Prosjektet skal utrede en modell for hvordan det kan etableres arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming i det ordinære arbeidsliv, private eller offentlige virksomheter
 • Prosjektet skal beskrive aktuelle arbeidsoppgaver/funksjoner, aktuelle virksomheter og gjennom direkte kontakt med disse kartlegge muligheten for etablering av arbeidsplasser
 • Prosjektet skal ta utgangspunkt i bedrifter/virksomheters samfunnsengasjement og etablere ny forståelse for mennesker med utviklingshemming i arbeidslivet
 • Prosjektet skal utrede behovet for tilrettelegging, veiledning og bistand det vil være behov for, og hvilke kostnader dette vil medføre
 • Prosjektet skal utrede en modell for virksomhetenes avlønning av arbeidstakerne, finansiering av støtteordninger etc
 • Prosjektet skal avklare ansvar for finansiering og drift
 • Prosjektet skal foreslå en eller flere modeller for videreføring av tiltaket