Forutsetninger for å lykkes

Det er etablert en prosjektgruppe med deltakere som har betydelig erfaring fra arbeid med mennesker med utviklingshemming, og som har solid kompetanse på ledelse og administrasjon.

Bilde av Tom Høisveen (Foto: Jarle Eknes)Referansegruppen består av personer med stor faglig tyngde, lang erfaring og som representerer det fremste av forskning på området utviklingshemmede og arbeid/ sysselsetting i Norge.

Sammen vil prosjektgruppen og referansegruppen bidra til at prosjektet kan gjennomføres og lykkes med å nå de oppsatte mål.

I etterkant av Stortingets behandling av Meld. St. 45 (2012-2013) Frihet og likeverd, oppnevnte regjeringen Rettighetsutvalget - utvalg om grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming. Utvalget skal levere sin innstilling i 2016, og vi planlegger et nært samarbeid med utvalget. To av de sentrale fagpersonene i prosjekt «Helt med» sitter i utvalgets referansegruppe. Vi befinner oss nå i en brytningstid, hvor det er et klima for å finne virkemidler for et mer inkluderende samfunn. Et samfunn hvor personer med og uten utviklingshemning kan delta i samme fellesskap. Igangsettelsen av prosjekt «Helt med» har dermed en god timing som gir oss gode muligheter for å spille inn en modell for inkluderende arbeidsliv som kan tas på alvor og realiseres.